ประชุมเชิงปฏิบัติการHigher Order Thinking Skills and Innovation

ทีมงานวิชาการ นางสาวกาญจนา รัตนไพบูลย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, นางพัชรินทร์   สะอาดล้วน   หัวหน้างานวิชาการประถม,  นางเจตรณี บุญนาวา หัวหน้างานวิชาการ ม.ต้น,  นางเกศณีย์ จันทร์ตะมะ. หัวหน้างานวิชาการม.ปลาย  เข้าร่วม “ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการประเมินทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher Order Thinking Skills and Innovation)HOTS :ตามรูปแบบ CCT TS MODEL) โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจัตรแห่งประเทศไทย  ณ.ห้องประชุมพัธกิจการศึกษาฯ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  9-10 ธ.ค.2562