โครงการจัดทำคลิปสั้น “การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่”

ครูฉัตรชัย ปันชาติ ได้พานักเรียนได้แก่  1.นางสาวนิภาพร มหาวรรณ ม.ุุ6/1  2.นางสาวศศิภัทร ดีมาก ม. 6/1   3.นางสาวสุภาวดี เวชกิจ ม.6/1  4.นางสาววาษิณี คำมูลใจ ม.6/1
5.นางสาวกรณ์กาญจน์ ยับ ม.6/1  เป็นทีมที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมอบรมโครงการจัดทำคลิปสั้น “การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่” ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่