แสดงความยินดี พิธีวันคลายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ

อ.สนิท  สายรอคำ  ผช.ผอ.ฝ่ายกิจการพิเศษฯ  และ อ.ผดุง  เงินสร้อย  ผช.ผอ.ฝ่ายกิจการ  เป็นตัวแทนโรงเรียนรังษีวิทยา มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี พิธีวันคลายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสหกรรมป้องกันแระเทศและพลังงาน ครบรอบอายุการก่อตั้ง 63 ปี  ณ ศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือฯ  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562