ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชนและประชาชน  โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงพิษภัย และโทษของการพนัน  รวมถึงเรื่องของยาเสพติด  วินัยจราจร และจิตอาสา  มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

29