โครงการกบจูเนียร์ ประจำปีการศึกษา 2562

สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยครูสายฝน ถนอมวงษ์และครูณัฐกิจ ลาวนันท์ พานักเรียนในโครงการกบจูเนียร์ ประกอบด้วย

  1. นายวิทวัส ปัญญาอาจหาญสกุล ม.5/1
  2. นางสาวพรวนัช น้อยสปุ๋ง ม.5/1
  3. นางสาวชุณห์พิมาณ อินต๊ะมูล ม.5/1
  4. นายฐิติพันธ์ นวลดี ม.5/3
  5. นายศุภวิชญ์ ไทยสมัคร ม.5/3
  6. นายนุติพงศ์ ปิ่นใหญ่ ม.5/3
  7. นายพิชนันท์ ศรีเมือง ม.6/2
  8. นางสาวกัญญาลักษณ์ หลวงนวล ม.6/2

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสนุกคิด ผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อมในวันที่ 20 -21 กรกฎาคม2562 ณ.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(วิทยาเขตรังสิต)