บรรยายพิเศษ เรื่อง การดูแลและพัฒนาการเด็กในช่วงวัยอนุบาล ก้าวสู่วัยประถมศึกษา โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลฝาง

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนรังษีวิทยา ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การดูแลและพัฒนาการเด็กในช่วงวัยอนุบาล ก้าวสู่วัยประถมศึกษา” แก่ผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 วิทยากรจากโรงพยาบาลฝาง เป็นผู้ให้ความรู้  ในกิจกรรม นางดารา ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู ได้ให้การต้อนรับ คณะวิทยากร และคณะผู้ปกครอง  ณ หอประขุมอินสอนฮอลล์