เยี่ยมเยียนและประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า

โรงเรียนรังษีวิทยา ให้การต้อนรับ คณะ ผู้ปกครองจากคริสตจักรภาคยงซอน เกาหลีใต้ เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมเยียน และ ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า ให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรมต่างๆ  ณ หอประชุมอินสอน โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563