หน่วยงานอนุชนเยี่ยมเยียนพันธกิจด้านการอภิบาลของโรงเรียนรังษีวิทยา

โรงเรียนรังษีวิทยาตอนรับผู้อำนวยการสำนักงานอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย และทีมงาน ได้มาเยี่ยมเยียนเพื่อติดตามและพบปะกับกลุ่มนักเรียนคริสเตียน ณ ห้องประชุมสดุดี ในวันที่ 17 กันยายน 2563