เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกมลภัทร   ดอกมณฑา  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้การคัดเลือกให้เป็น  เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ จิตอาสา งานสาธารณะประโยชน์ ประจำปี 2562 ตามโครงการจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย จีน นานาชาติ ปี 2020 ประจำปี 2563  และถ้วยรางวัลตาชั่งทอง  ได้รับเลือกเป็น “บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2562 สาขา จิตอาสาและต้นกล้าทำความดีต่อสังคม  โดย สหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (สกท.)  และ สมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค (สสคบ.)