แนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน   (Blended  Learning)

————————————————————————————

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  แผนกปฐมวัย

 1. จุดรับ-ส่งนักเรียน มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน (ในสัปดาห์แรกอนุญาตให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนที่ห้องเรียนและพบปะครูประจำชั้น สัปดาห์ถัดไปขอความร่วมมือผู้ปกครองส่งนักเรียนตรงจุดรับส่งที่โรงเรียนกำหนดไว้ โดยจะมีครูพี่เลี้ยงมารับนักเรียนไปยังห้องเรียน)
 2. จัดทำบัตรรับนักเรียนในเวลาเลิกเรียน เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการรับนักเรียน (สำหรับรับนักเรียนและใช้ในการประกาศชื่อเพื่อให้ครูนำนักเรียนมาส่งตามจุดประกาศ)
 3. นักเรียนและคุณครูต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
 4. ล้างมือบ่อย ๆ มีช่วงเวลาและจุดบริการให้เด็กไปล้างมือ มีจุดล้างแอลกอฮอล์เจล และให้เด็กหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงสัมผัสร่วม เช่น ราวบันได ลูกบิด เป็นต้น
 5. การรับประทานอาหารกลางวัน เด็กจะรับประทานในห้องเรียน (มีครูคอยดูแล และหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ  มีการทำความสะอาดให้เรียบร้อย)
 6. งดกิจกรรมหน้าเสาธง เปลี่ยนเป็นกิจกรรมในห้องเรียนแทน
 7. ปรับห้องเรียน จัดโต๊ะให้มีระยะห่างกัน 1-2 เมตร ลดจำนวนเด็กต่อชั้นเรียนน้อยลง รวมไปถึงการเว้นระยะห่างของพื้นที่อื่นๆ ในบริเวณโรงเรียน เช่น โรงอาหาร สนามเด็กเล่น เป็นต้น
 8. ทำความสะอาดในพื้นที่ต่างๆ อย่างน้อยวันละ 2  ครั้ง โดยเฉพาะห้องน้ำและภายในห้องเรียนที่เด็กใช้ร่วมกัน จุดเสี่ยงสัมผัส เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิด ราวบันได รวมไปถึงของเล่น (ทุกวันศุกร์จะมีการนำของเล่นแช่น้ำยาฆ่าเชื้อ แต่ในระหว่างที่เด็กเล่น คุณครูจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีด)
 9. ลดกิจกรรมที่จะเกิดความแออัด เช่น การแข่งกีฬา หรือเหลื่อมเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกัน

10.ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการติดต่อสื่อสารกับครูประจำชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเปิดเรียน  ในวันที่  1  กรกฎาคม  2563   เพราะต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันตั้งแต่การมารับ-ส่งลูก การเตรียมตัวลูกก่อนมาโรงเรียน และให้ผู้ปกครองฝึกบุตรหลานในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการมาโรงเรียน  การล้างมือ และเว้นระยะห่างจากเพื่อน

————————————————————————————

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  แผนกประถมศึกษา

1. รูปแบบการเรียนแผนกประถมศึกษา ดังนี้

 • แบ่งนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป. 1 – ป. 6 แต่ละห้องเรียนเป็น  2  กลุ่ม  (กลุ่ม A  และกลุ่ม B)  ตามรายชื่อนักเรียนที่แจ้งผ่านไลน์ครูประจำชั้นและเว็บไซต์ของโรงเรียน
 • นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยการสลับวันกันมาโรงเรียน ตามตารางที่โรงเรียนกำหนด
 • นักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียนในวันที่กำหนดไว้ตามตาราง นักเรียนจะเรียนทางระบบออนไลน์ เพื่อศึกษา ค้นคว้า ทำกิจกรรมงานตามที่คุณครูประจำวิชากำหนดให้แต่ละวัน
 • กำหนดให้นักเรียนแต่ละห้องเรียน ไม่เกิน 25 คน   นั่งเว้นระยะห่าง  มากกว่า  1  เมตร

2. วันที่นักเรียนมาโรงเรียน

 • เริ่มวันเปิดเทอม 1 ก.ค.2563   ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือคนอื่นใด ขึ้นอาคารเรียนแผนกประถม   ตั้งแต่ชั้นที่  2 – 4  ยกเว้นอาคารชั้นที่  1   อนุญาตให้ผู้ปกครอง  1  คน
  รับ –  ส่ง นักเรียนระดับชั้น ป.1  หน้าห้องเรียน
 • ก่อนขึ้นอาคารเรียน นักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับอนุญาตจะได้รับการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ จุดคัดกรองบริเวณบันไดทางขึ้นอาคารทั้ง  3  จุด
 • เวลาเลิกเรียนในแต่ละวัน 15.30 น
 • ครูประจำชั้นจะอนุญาตให้นักเรียนที่นั่งรถรับ- ส่ง (รถเดือน) ลงจากอาคารเรียนไปขึ้นรถตามที่นักหมายเป็นกลุ่มแรก หลักจากนั้นจะพานักเรียนกลุ่มที่ 2   ที่ผู้ปกครองมารับไปยังจุด    นัดหมายที่แผนกจัดเตรียมไว้
 • นักเรียนระดับชั้น ป.1   ผู้ปกครองเซ็นชื่อรับนักเรียนกลับบ้าน  หน้าห้องเรียน  ชั้นที่ 1

 3.การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส  COVID 19

 • นักเรียนทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยมาโรงเรียน และขอความร่วมมือผู้ปกครองได้เตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง , เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือขนาดพกพาให้นักเรียนพกติดตัวมาโรงเรียนด้วยทุกวัน (เจลแอลกอฮอล์ โรงเรียนจัดไว้ให้ตามห้องเรียน และจุดต่างๆ)
 • นักเรียนทุกคน จะต้องล้างมือด้วยสบู่ ณ จุดที่ทางแผนกประถมกำหนดไว้   หลังช่วงเวลาพักเช้า  เที่ยง  บ่าย    โดยการแนะนำหรือการนำพาไปของครูผู้สอน
 • นักเรียนจะได้รับการย้ำเตือนเรื่องการป้องกันตนเอง  สุขอนามัย  การเว้นระยะห่างกับเพื่อน  ผ่านการประกาศประชาสัมพันธ์ภายในแผนก  ในช่วงเวลาพักอย่างต่อเนื่อง

————————————————————————————

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

 1. ให้นักเรียน ม.1- ม.3 มาเรียนทีละครึ่งห้อง (ไม่เกิน 25 คน)
 • สลับกันมาเรียนคนละ 1 สัปดาห์ (เลขที่คี่  และ  เลขที่คู่)
 • ในวันที่ 1 – 2 ก.ค. 2563  ให้นักเรียนทั้ง 3 ระดับ  (ม.1-3) สลับกันมาเรียนเพื่อรับการปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ และเพื่อสำรวจปัญหาของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์เพื่อจะได้หาแนวทางช่วยเหลือต่อไปโดยมีแนวการปฏิบัติ  ดังนี้

วันที่ 1 นักเรียนเลขที่คี่มาโรงเรียน วันที่ 2 นักเรียนเลขที่คู่มาโรงเรียน

– ในวันที่ 1- 2 ก.ค. 2563 นักเรียน ม.1 สอบแยกชั้นเรียนห้องเรียนเน้นวิทย์ในภาคเช้า ส่วนนักเรียน ม.3 และ ม.2 สลับกันเข้าหอประชุม  เพื่อปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์  ภาคบ่ายนักเรียน ม.1 เข้ารับการปฐมนิเทศ ม.2 และ ม.3 เข้าเรียนตามปกติ

– วันที่  3  ก.ค. 63 เป็นต้นไป เริ่มเข้าสู่ระบบสลับกันมาเรียนคนละ 1 สัปดาห์โดยเริ่มจากเลขที่คี่ก่อน

 1. วิธีการดำเนินการเรียนการสอน ในขณะที่เลขที่คี่มาเรียนที่โรงเรียน นักเรียนเลขที่คู่ก็จะเรียนคู่ขนานกันไปด้วยระบบออนไลน์โดยวิธีไลฟ์สดหรือสั่งงานผ่าน Google Classroom หรือมีการอัดคลิปการสอนของครูในชั่วโมงนั้นๆ แล้วนำเข้าสู่ Google Classroom ให้แก่นักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน เช่นกันถ้าเลขที่คู่มาเรียนที่โรงเรียน เลขที่คี่ ก็จะเรียนออนไลน์สลับกันไป
 2. การเรียนจะเรียนคาบละ 45 นาที ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.
 3. การเข้าแถวเคารพธงชาติวันจันทร์เข้าแถวรวมหน้าอาคารสิริพัฒน์ วันอังคาร-วันศุกร์ ม.1-2 เข้าแถวหน้าอาคารสิริพัฒน์ ม.3 เข้าแถวใต้ถุนอาคารสิริพระพร โดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่เหมาะสม
 4. แนวทาง มาตรการในการป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

– นักเรียนต้องผ่านจุดคัดกรองและวัดไข้ก่อนขึ้นอาคารเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 3 จุดได้แก่

อาคารสิริพัฒน์

จุดที่  1  คือ  บริเวณทางเดินด้านทิศตะวันออกของอาคารสิริพัฒน์หรือบริเวณที่สแกนใบหน้าโดย
เจ้าหน้าที่พยาบาลและครูเวรช่วยดำเนินการ

จุดที่  2   คือ  บันได้ทางด้านทิศตะวันตก โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลและครูเวรช่วยดำเนินการ

อาคารสิริพระพร

จุดที่ 3  คือ  บันไดกลาง โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลและครูเวรช่วยดำเนินการ

 • นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกวันเมื่อเข้ามาในบริเวณโรงเรียน
 • หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตามจุดที่โรงเรียนจัดไว้ให้
 • หลีกเลี่ยงการเล่นหรือกิจกรรมที่ต้องใกล้ชิดกันมาก
 • หลีกเลี่ยงการเปิดเครื่องปรับอากาศโดยพยายามใช้ให้น้อยที่สุด ถ้าอากาศไม่ร้อนมากก็ไม่เปิด
 • รณรงค์ให้นักเรียนนำภาชนะมาใส่อาหารทานเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะในร้านค้า และจะได้ไม่ต้องนั่งแออัดในโรงอาหาร
 • มีการทำความสะอาดห้องเรียนทุกวันหลังเลิกเรียน

————————————————————————————

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

 • ใช้การสลับกลุ่มเรียน  โดยสลับกันมาเรียนคนละ 1 สัปดาห์  (เลขที่คี่  และ  เลขที่คู่)
 • แบ่งนักเรียนในห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ตามเลขที่ (เลขที่คี่ และ เลขที่คู่) เพื่อให้ห้องเรียนมีทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย แต่ละห้องมีนักเรียนไม่เกิน 25 คนต่อห้องเรียน

สัปดาห์ที่ 1 ให้มีการเรียนแบบสลับวันเพื่อชี้แจง ปฐมนิเทศนักเรียนและให้นักเรียนลงทะเบียนเข้าห้องเรียนออนไลน์ให้ครบตามรายวิชาที่มีการเรียนการสอน ดังนี้

     * เลขที่คี่ มาเรียนวันที่ 1 และ 3 ก.ค. 63   * เลขที่คู่มาเรียนวันที่ 2 ก.ค. 63  หลังจากนั้นสลับกันเรียนเป็นรายสัปดาห์โดย สัปดาห์ที่ 2 เลขที่คี่มาเรียน  สัปดาห์ที่ 3 เลขที่คู่มาเรียน สลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆ จนพ้นสถานการณ์ดังกล่าว

 • วันที่นักเรียนมาเรียนจะมีการเรียนตามตารางเรียนที่ได้กำหนดเอาไว้ ครูเข้าสอนตามวันเวลา
 • วันที่นักเรียนไม่มาเรียนจะมีการเรียนสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ควบคู่กับการสอนตามปกติ ทำใบกิจกรรม ใบงาน และการบ้านตามที่ครูได้มอบหมาย
 • จัดการเรียนการสอนครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.แนวทางการเตรียมความพร้อมของแผนก

 • มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ใช้แอลกอฮอล์เจล กับ ครู นักเรียน ผู้ปกครองที่มีติดต่อภายในแผนกบริเวณหน้าอาคารสิริพระคุณ   จุดคัดกรองบริเวณทางขึ้นอาคารทั้งด้านทิศเหนือและใต้
 • ครู นักเรียน ผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ face shield ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในแผนก
 • มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
 • ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน
 • มีการเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง  การเข้าแถวนอกห้องเรียนและในห้องเรียน
 • มีการเว้นระยะห่างในการนั่งเรียนในห้องเรียน
 • มีการเว้นระยะห่างในการเข้าแถวซื้ออาหารบริเวณโรงอาหาร และมีระยะห่างระหว่างโต๊ะในการรับประทานอาหาร
 • ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนำภาชนะใส่อาหารและน้ำของตนเองมาใช้ในการใส่อาหารและน้ำดื่ม
 • มีการทำความสะอาดห้องเรียนทุกวันหลังเลิกเรียน

สัปดาห์ที่ 1       วันที่ 1 และ 3 ก.ค. 63 เลขที่คี่มาเรียน  วันที่ 2 ก.ค. 63 เลขที่คู่มาเรียน
สัปดาห์ที่ 2       เลขที่คี่มาเรียน   ชดเชยวันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 63 ใช้ตารางเรียนวันจันทร์
สัปดาห์ที่ 3       เลขที่คู่มาเรียน   ชดเชยวันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 63 ใช้ตารางเรียนวันอังคาร
สัปดาห์ที่ 4       เลขที่คี่มาเรียน
สัปดาห์ที่ 5       เลขที่คู่มาเรียน  ชดเชยวันเสาร์ที่ 1 ส.ค. 63 ใช้ตารางเรียนวันพุธ
สัปดาห์ที่ 6       เลขที่คี่มาเรียน   ชดเชยวันเสาร์ที่ 8 ส.ค. 63 ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี
สัปดาห์ที่ 7       เลขที่คู่มาเรียน  ชดเชยวันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 63 ใช้ตารางเรียนวันศุกร์
สัปดาห์ที่ 8       เลขที่คี่มาเรียน  ชดเชยวันเสาร์ที่ 22 ส.ค. 63 ใช้ตารางเรียนวันจันทร์
สัปดาห์ที่ 9       เลขที่คู่มาเรียน   ชดเชยวันเสาร์ที่ 29 ส.ค. 63 ใช้ตารางเรียนวันอังคาร

ทั้งนี้ให้คุณครู-บุคลากรทุกแผนก ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม  2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

 

ประกาศ ณ วันที่ 17  มิถุนายน  2563

(นางดารา  ปัญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรีผยนรังสีวิทยา