กิจกรรม Cleaning Day

บุคลากรโรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมกันทำกิจกรรม Cleaning Day ทำความสะอาดพื้นถนน โดยได้รับความอนุเคราะห์รถดับเพลิงเพื่อฉีดพ่นน้ำจาก เทศบาลตำบลเวียง  เทศบาลสันทราย และองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564