ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้น ม.3

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม ค่าย Day Camp ลูกเสือ-เนตนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยมีกิจกรรมการเข้าฐาน และกิจกรรมอื่นๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรลูกเสือ  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564