ต้อนรับอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนรังษีวิทยา โดย นางดารา ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียยนรังษีวิทยา และ อาจารย์สนิท สายรอคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร ธุรการ ประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนต้อนรับ พลเอก โกศล ประทุมชาติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่และคณะ ณ โรงเรียนฝางชนูประถัมภ์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564