นักเรียนสอบผ่านเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา2564

คณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 รอบแฟ้มผลงาน (Portfolio) จำนวน 142 คน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564