บุคลากรโรงเรียนรังษีวิทยา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ COVID-19

โรงเรียนรังษีวิทยา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 โดยบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลฝาง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564