ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อเข้าทำงาน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนรังษีวิทยา  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

เรื่อง   ผลการสอบบุคคลเพื่อเข้าทำงาน  ประจำปีการศึกษา 2564

          ตามที่โรงเรียนรังษีวิทยา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำงาน ตำแหน่ง ครู ,พี่เลี้ยงอนุบาล และ ครูชาวต่างประเทศ   ลงวันที่  7 เมษายน  2564 นั้น  ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกตามขั้นตอนของการสอบเข้าทำงานเป็นที่เรียบร้อย

ดังนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าทำงานในโรงเรียนรังษีวิทยา ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ ได้แก่
1. นางสาวปัทมา           ปันแปง
2. นางสาวจันจิรา           แสนใจ
     สำรอง   นางสาววรรศิกา        แก้วมา

2. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่
1. นางสาวป่าง               น้ำใส

3. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่
1. นางสาวเบญจมาศ       พลตา
    สำรอง     นางสาวธนาภา ถือพัฒน์

4. ครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย ได้แก่
1. นางสาวณิชาภัทร      วันดี
2. นางสาวณัฐพร          ธรรมวิจารณ์
3. นางสาวกมลฤทัย       ใจคำ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา      อ้ายชอง

5. Teachers Foreign :
1. Mr.Christopher     Thornt

6. พี่เลี้ยงเด็กแผนกปฐมวัย ได้แก่
1. นางสาวนันทนิจ     งูเขียว

7. ครูผู้สอนวิชาเอกประถมศึกษา ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อเรียกรายงานตัวภายใน 1 ปี ได้แก่
1. นายอนุสรณ์              ไชยะ
2. นางสาวศุภพร           เสรีประชาคม

กำหนดการรายงานตัว
วันที่  9  เมษายน  2564  เวลา  09.00-12.00 น.   ณ  ห้องธุรการ-บุคลากร   อาคารอำนวยการ

เอกสารประกอบการรายงานตัว (อย่างละ 3 ชุด)
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา และใบแสดงผลการเรียน
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

 

ประกาศ  ณ  วันที่  8 เมษายน  พ.ศ. 2564

(นางดารา  ปัญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา