แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับค่าเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

เรียนผู้ปกครองที่ได้ชำระค่าเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนมีแนวทางการดำเนินเกี่ยวกับค่าเรียนภาคฤดูร้อนที่เก็บจากท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้