การแข่งขันอาลักษณ์ ปี 2024

โรงเรียนรังษีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร ในการเข้าร่วมการแข่งขันอาลักษณ์ ปี 2024
1. นางสาวศุภาพร  เสรีประชาคม  ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทความถูกต้องและความเป็นระเบียบ
2. เด็กหญิงพัชรวีร์  ปันธิยะ  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภทความถูกต้องและความเป็นระเบียบ

นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
1. เด็กหญิงวิรญาณ์   จันทิมา          ป.5/1
2. เด็กหญิงนลินนิภา แสงทอง         ป.5/1
3. เด็กหญิงเบญนภา อินกัน             ป.5/2
4. เด็กหญิงจิรัชญา    มูลทา            ป.5/3
5. เด็กหญิงกันต์ฤทัย อิสระไพศาล    ป.5/3
6. เด็กหญิงจิรัชญา    ยั่งยืน            ป.6/1
7. เด็กชายธนบรรณ  สิงห์แก้ว          ป.6/2
8. เด็กชายประกฤษฏิ์ เรือนมูล          ป.6/2
9. เด็กชายศุภฤกษ์     คำใน            ป.6/2
10. เด็กหญิงกวินทิพย์ อุปละ           ป.6/2
11. เด็กหญิงณิชกร      จันทร์หล่ม    ป.6/2
12. เด็กชายปุญญพัฒน์   ทะระกา     ป.6/4
13. เด็กชายสมาชิกร    สำรวยประเสริฐ     ป.6/4
14. เด็กชายกิตติธัช     มูลอินต๊ะ      ป.6/5
15. เด็กชายประทาน   พูมา            ป.6/5
16. เด็กหญิงวรินทร     เรือนยา       ป.6/5