กิจกรรมฉันฮักดนตรีพื้นบ้านเมืองเหนือ

อ.อรวรรณ  กัลชาญพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประ่ธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ฉันฮักดนตรีพื้นบ้านเมืองเหนือ” จัดโดยกลุ่มสาระศิลป ดนตรี และนาฎศิลป์  โดยมี นายสาโรจน์ มาหมื่น  ผู้เชึ่ยวชาญด้านตนตรีพื้นบ้านเมืองเหนือ  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และฝึกสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านดนตรีพื้นบ้านและปลูกจิตสำนึกในการรักดนตรีไทย ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา