เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง ณ คูหาเลือกตั้ง โรงเรีนยรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา