เด็กชายจอมตรีรัตนะ ไอวานิทช์ ได้รับรางวัลปี 2567

โรงเรียนรังษีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจอมตรีรัตนะ     ไอวานิทช์      นักเรียนระดับชั้น ม.1/1 ที่ได้รับรางวัล
– รางวัลคนดีศรีแผ่นดินสยาม ประจำปี 2567 (ค่านิยมไทย 12 ประการ)
– รางวัลคนดีศรีล้านนา ประจำปี 2567 (ค่านิยมไทย 5 ประการ)
– รางวัลเพชรเมืองเหนือ ประจำปี 2567 (ส่งเสริม-อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย)
– รางวัลเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม  จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่