คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ผป.บุญมาก   แสงจันทร์
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน

ศจ.ติณห์  ชัยสุริยา
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศจ.วัชรพงศ์   ปินตานา
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศบ.สุรเดช  โมรีชาติ
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายภาวัช  กันธวรรณ์
กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง

นายผดุง  เงินสร้อย
กรรมการ ผู้แทนครู

ศจ.อรรถพงษ์  กมลรัตน์
กรรมการ ผู้จัดการ

นางอรวรรณ  กัลชาญพิเศษ
กรรมการเลขานุการ ผู้อำนวยการ