คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ผป.ดร.สิรินันท์  ศรีวีระสกุล
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน

ผป.ดร.บุญมี  ทรัพย์จอเพชร
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ภูเบศ  พวงแก้ว
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศจ.สวรรค์  ดาวเรือง
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายภาวัช  กันธวรรณ์
กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง

นายสว่าง  เขื่อนเก้า
กรรมการ ผู้แทนครู

ศจ.อรรถพงษ์  กมลรัตน์
กรรมการ ผู้จัดการ

ผป.ดารา  ปัญญาพฤกษ์
กรรมการเลขานุการ ผู้อำนวยการ