RangseeVittaya School

     RangseeVittaya School Activity

                                                       บุคคลผู้ใดสร้างสันติ ผู้นั้นก็เป็นสุข เพราะว่าจะได้เรียกเขาว่าเป็นบุตรของพระเจ้า  (มัทธิว 5:9)