คณะกรรมการบริหารภายใน

ศจ.อรรถพงษ์    กมลรัตน์
ผู้จัดการ

ผป.ดารา   ปัญญาพฤกษ์
ผู้อำนวยการ

ศจ.สมนึก    ปินตาดวง
อนุศาสก

นายผดุง    เงินสร้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สัมพันธ์ชุมชน
และกิจการทั่วไป

ศจ.สนิท    สายรอคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบุคลากร ธุรการ ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวกาญจนา    รัตนไพบูลย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ

นายสุวรรณ  จรรยานะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน