แผนกประถมศึกษา

นายถนอม    ขันคำ
หัวหน้าแผนกประถมศึกษา

นายธวัช    เมืองแก้ว
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางพัชรินทร์    สอาดล้วน
หัวหน้างานวิชาการประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางนงลักษณ์    เมืองแก้ว
หัวหน้างานวิชาการประถมศึกษาปีที่ 1-3

หัวหน้าระดับ

นางสาวมาฆะศิริ    แสงดอก
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางนงลักษณ์    นกแก้ว
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 2

นางแสงดาว    แบนปิง
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 3

นางมัชญานันท์    คำภีระ
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 4

นางปรียวัลลิ์    วังชะรัตน์
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวภรภัทร    จินาแก้ว
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ประถมศึกษา

นางรุ่งฤดี    โพธิกาศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

นางทัศนีย์    สุรีย์รัก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

นางสาวเสาวลักษณ์    ยศชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

นายทวีสิทธิ์    ใสคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางละออง    แก้วกาศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

นายจิรวิชญ์    ศิริพงษ์อำไพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวกัลยา  วิชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ

นางสาวสลามรัตน์    นรการผดุง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ