แผนกประถมศึกษา

นายอริยธัช  รพีกาญจน์
หัวหน้าแผนกประถมศึกษา

นายธวัช  เมืองแก้ว
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นายถนอม  ขันคำ
หัวหน้างานวิชาการประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางพัชรินทร์    สอาดล้วน
หัวหน้างานวิชาการประถมศึกษาปีที่ 4-6

หัวหน้าระดับ

นางสาวมาฆะศิริ    แสงดอก
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาววรรณพร  ปั้นลี้
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 2

นายณภัทร  ตันติน้อย
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 3

นายณรงค์  นามธง
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 4

นางปรียวัลลิ์    วังชะรัตน์
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวภรภัทร    จินาแก้ว
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ประถมศึกษา

นางรุ่งฤดี    โพธิกาศ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิชาภาษาไทย

นางทัศนีย์    สุรีย์รัก
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิชาคณิตศาสตร์

นางสาวเสาวลักษณ์    ยศชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวอน  โชติระวีวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางนุสรา  ปวงจักรทา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิชาศิลปะ และการงานอาชีพ

นายจิรวิชญ์    ศิริพงษ์อำไพ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวสลามรัตน์    นรการผดุง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิชาภาษาต่างประเทศ