แผนกมัธยมศึกษา

นางสาวพิราวรรณ  ปวนแดง
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

นางเจตรณี    บุญนาวา
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวสุรพิน    วรรณชัย
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

RangseeVittaya School

นางสาวรัชดา    ปันเวียง
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางณัฎฐ์ธิรา  อินทะพันธุ์
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวจันทร์จิรา    ทองอินทร์
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา

นางแสงเดือน    เงินสร้อย
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายวิริยะ    เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางศศิธร    บุญแต่ง
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางขวัญใจ    จันทร์ตา
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางจินดา    สิริสมบัติเจริญ
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายสมฤทธิ์    ต๊ะปัน
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา

นางอุดมรัตน์    พจน์สุจริต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

นางรัตนา    กิจต๊ะสัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

นางณัฎฐ์ธิรา    อินทะพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

นางปิยภัคร    บุญถึง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

นายอมรทัศน์    สันใจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

นางกุลยารัศมิ์    คณะยุทธพงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสายฝน    ถนอมวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายศราวุธ    สอาดล้วน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ