ขบวนการ 5 สี ท้าหมอกควัน

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี ๒๕๖๑ (ปีที่ ๑๐)

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย เป็นโครงการต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดำเนินการโดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนงานความมั่นคงของชาติและความรับผิดชอบต่อสาธารณะ โดยมีเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นพลัง    ที่สำคัญต่ออนาคตของชาติ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนด้วยการเปิดเวทีให้เยาวชนได้ร่วมสะท้อนแนวคิด มุมมอง ต่อสถานการณ์บ้านเมือง ผ่านหัวข้อที่กำหนด เพื่อให้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด            โดยเยาวชนได้พิจารณาศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนความเห็นถึงสภาวะทางสังคม เพื่อตกผลึกแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านกิจกรรมการประกวด ซึ่งในแต่ละปีจะกำหนดหัวข้อและกิจกรรมการประกวดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในห้วงเวลา ดังนี้

ปีที่ ๑   การประกวดผลงานจิตรกรรม (ภาพวาด) ในหัวข้อ “ทำให้พ่อได้สุขใจ ทำให้ไทยได้มั่นคง”

ปีที่ ๒   การประกวดผลงานภาพถ่าย และภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “จิตสำนึกรักเมืองไทย”

ปีที่ ๓   การประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง ภาพถ่าย และสปอตโทรทัศน์ในหัวข้อ “ร่วมกัน…เดินหน้าประเทศไทย”

ปีที่ ๔   การประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง ภาพถ่าย และสปอตโทรทัศน์ในหัวข้อ “สำนึกดี…ร่วมกันเดินหน้าประเทศไทย”

ปีที่ ๕   การประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง ภาพถ่าย และสปอตโทรทัศน์ในหัวข้อ “ความเมตตา…ปรารถนาดีต่อกัน”

ปีที่ ๖   การประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และ         สปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่…ร่วมต้านทุจริต”

ปีที่ ๗   การประกวดการแสดง ในหัวข้อ “Show Time Show Thai”

ปีที่ ๘   การประกวดวาดภาพ และภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “Stronger  Together เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน”

ปีที่ ๙   การประกวดโครงงานในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในหัวข้อ “เยาวชนนักพัฒนา The Young Developers”

      

—————————————————————————————————————————————————————-

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๑๐

สำหรับการดำเนินโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยประจำปี ๒๕๖๑ (ปีที่ ๑๐) เป็นการสานต่อแนวความคิดและการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา โดยขยายผลสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ของสังคม   ในการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการประกวดโครงการในการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคง และเกิดความยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อไป รวมทั้งเป็นการสร้างพื้นฐานในการทำสาธารณประโยชน์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายใต้หัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมทำ รวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย      เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

การดำเนินโครงการโดยประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สื่อสารมวลชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดย สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน และดำเนินการต่อกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการปลูกฝังแนวความคิด ตลอดจนการสร้างสำนึกความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม ทางสังคมของเยาวชนให้ร่วมปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์    เป็นความต้องการของชุมชน และนำผลการดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ พร้อมทั้งขยายผลโดยการนำผลผลิตจากการประกวดมาเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ

ทั้งนี้ สิ่งที่ได้รับจากการดำเนินโครงการในประการสำคัญ คือ การร่วมกันตระหนักถึงความรัก รับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติ การมีส่วนร่วมกันสะท้อนแนวคิด และมุมมองทางสังคม สู่การขับเคลื่อนสังคม ผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ จากการประสานงานกันทั้งองค์กรทางการศึกษา และภาคประชาสังคม        ที่มีอุดมการณ์ แนวคิด และเป้าประสงค์ร่วมกัน ที่อยากเห็นประเทศไทย ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุข        ในสังคมที่มีคุณภาพ ด้วยความมั่นคงยังยืนสืบไป

สืบเนื่องจาก สำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สลก.สป.) ได้จัดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 10 มาอย่างต่อเนื่อง  โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน เสนอแนวคิดกิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชน์ เริ่มต้นจากการประกวดโครงการ ภายใต้หัวข้อ ร่วมคิดร่วมทำ รวมพลังสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย  และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา ได้ส่งแนวคิดกิจกรรม เข้าประกวด โดยใช้ชื่อโครงการว่า “ขบวนการ 5 สี ท้าหมอกควัน “ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 ทีม จากทั้งหมดทั่วประเทศ 155 ทีม โดยทำการคัดเลือกที่สำนักงานกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่   24 กรกฎาคม 2561 จึงเป็นเหตุให้ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยาได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินกิจกรรมต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และจุดประสงค์

หลังจากที่ได้รับทราบผลการตัดสินเรียบร้อยแล้ว ตัวแทนนักเรียนทีมขบวนการ5สีท้าหมอกควัน ทั้ง 10 คน ประกอบด้วย

  1. นายศุภกานต์ ภูดวงดาษ
  2. นายโภคิน มานะอุดมสิน
  3. นางสาวมนันสนันท์ กวงไหม
  4. นางสาวสุดารัตน์ โสภา
  5. นางสาวพลินี จำปา
  6. นางสาวนิธิพร แก้วคำอ้าย
  7. นางสาวชลิดา อินทร์จันทร์
  8. นางสาวสุพิชญา สุคำ
  9. นางสาวศิรินทิพย์ วิลูน
  10. นางสาวกัญญาณัฐ นิติกร

และครูที่ปรึกษา 1 คน คือ ครูนวรัตน์  สารภี

ได้ดำเนินการกิจกรรมตามลำดับขั้นตอน โดยมีรูปแบบดังนี้

1 . ประชุมวางแผนการดำเนินงานกับทางโรงเรียนรังษีวิทยา
2. ติดต่อประสานงานกับนายอำเภอฝาง และชมรมกำนัน ผู้ใหญบ้าน
3. ติดต่อประสานงานกับเทศบาลตำบลเวียง ตำบลแม่ข่า โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ซึ่งได้ร่วมความร่วมมืออย่างดี สถานที่ติดตั้งไวนิลและธง เพื่อแสดงระดับสภาพอากาศในแต่ละวัน        มีทั้งหมด 5 จุด สำคัญ คือ  หน้าเทศบาลเวียงบาล, สี่แยกขัวเจ๊ทา, หน้าโรงเรียนรังษีวิทยา, หน้าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์, สามแยกปากทางอ่างขาง,
4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความหมายของธง 5 สี และบอกสถานที่ติดตั้งธง แก่นักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา