นักเรียนรับรางวัลพระราชทาน

“ศักดิ์ศรีแห่งนักเรียนพระราชทาน คือศักดิ์ศรีแห่งผลงาน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย”

 

เด็กชายสุพจน์    ฤทธิ์ฉิ้ม
ระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2530

——————————————————————————————————————————————————————————————-

เด็กชายสุพจน์    ฤทธิ์ฉิ้ม
ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2533

——————————————————————————————————————————————————————————————-

เด็กหญิงรัตนลักษณ์    ตุงคนาคร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2545

——————————————————————————————————————————————————————————————-

นางสาวสรารัตน์    วงค์เมือง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2547

——————————————————————————————————————————————————————————————-

นางสาวกมลทิพย์    เจริญสากล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2555

——————————————————————————————————————————————————————————————-