ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนรังษีวิทยา รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

- ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3

- ระดับชั้นอนุบาล 1  - อนุบาล 3  ห้องเรียน IEP / IECP

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียน IEP

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  (ระดับชั้นอื่นๆ ให้มาทำการจองและลงชื่อไว้ ที่ฝ่ายทะเบียน เพื่อรับทดแทนนักเรียนกรณีที่ย้ายตามผู้ปกครอง)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียน โรงเรียนรังษีวิทา โทร. 053-383124-5  ต่อ 205, 107 หรือ300  ในวันและเวลาราชการ

-----------------------------------------------------------------------------------

ประวัติโรงเรียนรังษีวิทยา

โรงเรียนรังษีวิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2491  จากชุมชนคริสเตียนในหมู่บ้านสบมาว โดยได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 71 ปี  ภายใต้มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี ผู้ปกครองชนะ ศรีเพ็ญ ทำหน้าที่ผู้แทนผู้รับในอนุญาตและประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ศจ.อรรถพงษ์ กมลรัตน์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ และ ผู้ปกครองดารา ปัญญาพฤกษ์ ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนรังษีวิทยา

โรงเรียนรังษีวิทยา มุ่งการบริหารงาน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาครู บุคลากรสถานศึกษา ตลอดจนจัดการศึกษาบนรากฐานความเชื่อของคริสต์ศาสนา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ก้าวล้ำเทคโนโลยี ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำรงชีวิตบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ปรัชญาโรงเรียนรังษีวิทยา
                     “การศึกษาเพื่อชีวิตที่ดี” (Education for the Better Life)

คำขวัญโรงเรียน
                     สุขภาพดี    มีปัญญา   ศรัทธามั่น   หมั่นบริการ (Health  Wisdom  Faith  Service)

อัตลักษณ์โรงเรียนรังษีวิทยา
                     “รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (Love the neighbor asyourself)

เอกลักษณ์โรงเรียนรังษีวิทยา
                     “การจัดการศึกษาเพื่อชีวิตที่ดี” (Educational Management for the Better Life)

-----------------------------------------------------------------------------------

              โรงเรียนรังษีวิทยา เป็นโรงเรียนภายใต้การดูแลของมูลนิธิแห่งสภาคริสตักรในประเทศไทย ได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารงานโรงเรียน ดังนี้

1. งานศาสนกิจและคริสตจริยธรรม

การประกาศพระกิตติคุณ และเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ จัดการเรียนการสอนคริสเตียนศึกษา พัฒนา ดูแล ฟูมฟักคุณภาพชีวิตนักเรียนและบุคลากร ประสานงาน การอภิบาลร่วมกับชุมชน คริสตจักรในท้องถิ่น ฯลฯ

2. งานด้านวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องเหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย ส่งเสริม และ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และการสื่อสาร มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีแหล่งการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาที่เพียงพอ และทันสมัย
งานประกันคุณภาพการศึกษา มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ ปฏิทินงานประจำปี ทำแผนโครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน มีการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน สนับสนุนการบริหารงานโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) พัฒนางานวิจัยและพัฒนา ผู้เรียน คุณภาพทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

      

3. งานด้านกิจการนักเรียน

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมด้านระเบียบวินัย สวัสดิภาพกาย จิตใจ และมีจิตสาธารณะ ปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี นศท.สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สวัสดิภาพ ความปลอดภัย พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และปลูกฝังด้านประชาธิปไตย

     

      

4. งานบริหารทั่วไป

จัดทำแผนงาน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนางานบริหาารทั่วไป วางแผน กำกับดูแลควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานบุคลากร พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน กำกับ ติดตาม ดูแล งานการเงิน การบัญชี งานจัดซื้อ จัดจ้าง และงานพัสดุครุภัณฑ์ พร้อมสนับสนุนงานในฝ่ายต่างๆ ทั้งโรงเรียน

          

-----------------------------------------------------------------------------------

<<< ผลงานและความภาคภูมิใจ  >>>

              นางสาวอิสริยา ชั้นผั้น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7  เข้ารับถ้วยพระราชทานฯ จักรยานเสือภูเขา จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562

    

นักเรียนและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
ระดับปฐมวัย : เด็กชายอิสริยกาญจน์ แสงสุวรรณ์
ระดับช่วงชั้นที่  1 (ป.1-3) เด็กหญิงณัชพร เมตไตรพันธ์ และ เด็กชายภูมิเกล้า ธิยศ
ระดับช่วงชั้นที่  2 (ป.4-6) : เด็กชายสรวิศ แสนจันศรี และ เด็กชายธนกฤต แซ่มิ
ระดับช่วงชั้นที่  3 (ม.1-3) : เด็กหญิงถลัชนันท์ แก้วโพธิ์ และ เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชัชกิจ
ระดับช่วงชั้นที่  4 (ม.4-6 : นางสาวอิสริยา ชั้นผั้น แล ะนางสาวนาฎนฤตย์    สุทธิสวรรค์

       

       

       

นักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา  ที่ได้รับรางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 5,000 บาท  ในการประกาศรางวัล  โครงการกบจูเนียร์ The Green Zero Waste เด็กยุคใหม่ สร้างสังคมไทยไร้ขยะ  หัวข้อ "แม่สูนน้อยกับขยะที่หายไป"  ประจำปี 2562

        

เด็กหญิงธนัชพร เมตไตรพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับชั้น ป.1-3 ระดับภูมิภาค ในการประกวดอ่านฟังเสียง ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  และได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ

         

นักเรียน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า ค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1
1. ค่ายเคมีโอลิมปิก จำนวน 2 คน ได้แก่  นายวิทวัส ปัญญาอาจหาญสกุล ม.5/1 และ นางสาวโสภิตนภา แก้วโก ม.5/1
2. ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก 2 คน ได้แก่  นายบัญญพนต์ สมบูรณ์ ม.5/1 และ นางสาวชนาภัทร พิจารณ์ ม.5/1

นายณัฐวุฒิ สุรินต๊ะ นักเรียนห้อง ม.6/1 ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าค่ายพัฒนาทักษะการทำวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธค่าย 2 ในวันที่ 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สสวท. เพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธระดับนานาชาติครั้งที่ 33 (International Young Physicists’Tournament:IYPT 2020) ณสาธารณรัฐโรมาเนีย

เด็กชายหลักทรัพย  พวงสะอาด  ได้รับรางวัลชมเชย  ประเภทชายเดี่ยว  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ “พ่อแห่งชาติ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักกีฬาฟุตบอล 7 คน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีรวมถึงรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม และ รางวัลขวัญใจมหาชน ในการแข่งขันรายการ “เตะบอลเพื่อทุน”  ครั้งที่ 1  ณ สนามหญ้าเทียมคิงพาวเวอร์  อ.แม่สาย จ.เชียงราย

                  

ด.ช.อิสริยาการ แสงสุวรรณ์  ได้รับรางวัล GOLE MODAL  ประเภท NEWAZA NO GI   ยุวชนอายุ 7 ปี บุคคลชาย รุ่น B  น้ำหนักไม่เกิน 21 กก.  TEAM ยูยิตสู จังหวัดเชียงใหม่  ในการแข่งขัน ยูยิตสูชิงชนะเลิศภาคเหนือ ประจำปี 2562  “JU-JITSU Chiangmai Ranking JJAT 2019” 

ด.ช.อจลวิชญ์     แสงสุวรรณ์
ได้รับรางวัล GOLE MODAL ประเภท NEWAZA NO GI   ยุวชนอายุ 10-11 ปี บุคคลชาย รุ่น D  น้ำหนักไม่เกิน 34 กก.  TEAM ยูยิตสู จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับรางวัล SILVER MODAL ประเภท NEWAZA     ยุวชนอายุ 10-11 ปี บุคคลชาย รุ่น D  น้ำหนักไม่เกิน 34 กก.  TEAM ยูยิตสู จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับรางวัล SILVER MODAL ประเภท FIGHTING    ยุวชนอายุ 10-11 ปี บุคคลชาย รุ่น D  น้ำหนักไม่เกิน 34 กก.  TEAM ยูยิตสู จังหวัดเชียงใหม่
และได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภท NO GI  ยุวชนอายุไม่เกิน 10-11 ปี  บุคคลชาย  ในการแข่งขัน ยูยิตสูชิงชนะเลิศภาคเหนือ ประจำปี 2562  “JU-JITSU Chiangmai Ranking JJAT 2019”