ประวัตินายกสมาคมผู้ปกครองฯ

นายพัชรายุธ    พงษ์อมรพรหม

นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนรังษีวิทยา

 

การศึกษา

ปี พ.ศ. 2532          จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรังษีวิทยา

ปี พ.ศ.2535           จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.2538           จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.2542           จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ

ปี พ.ศ.2553           จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปี พ.ศ. 2545          เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 54  สถาบัณเนติบัณฑิตยสภา

 

ประวัติการทำงาน

                ปี. พ.ศ. 2552 –พ.ศ. 2563       สำนักงานอัยการสูงสุด ตำแหน่งรองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง

                ปี. พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน             อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง                                                                                                                   กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย(สาขาเทิง)

ประวัติส่วนตัว

                สมรสกับนางรัตนา                พงษ์อมรพรหม

                มีบุตร 2 คน  1. ด.ช.ธีร์จุฑา  พงษ์อมรพรหม  และ ด.ช.ณฐพัชร์  พงษ์อมรพรหม

คติประจำใจ

                ความดีเอาชนะทุกอย่าง