คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า

นายกฤด  สกุลสัจจะ
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนรังษีวิทยา

 

นายน้อย    เสริมชัยงค์
อุปนายกคนที่ 1

นายจันทร์แก้ว    ถานา
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน

นายจิรชาติ    ซื่อตระกูล
ปฏิคม/ประชาสัมพันธ์

นางประนอม    อุดทา
นายทะเบียน/เหรัญญิก

นายสนิท    สายรอคำ
กรรมการ/เลขานุการ