ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน

นางฐานิศา   ปินตาดวง
หัวหน้าฝ่ายบุคลากรและธุรการ

นางประนอม    อุดทา
หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

นางสายสุนีย์    กิติมูล
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นายอุดร    ใสคำ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์

นายดลใจ    จันทร์ตา
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ

นางวาสนา    ภารณีจิรานนท์
เลขานุการผู้บริหาร

นางวงเดือน    เกิดคำ
นายทะเบียน

นายวาทิน    อินทะพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณาภาพการศึกษา
และสารสนเทศ

Mr.David Patrik Dooker
หัวหน้าครูชาวต่างชาติ

นายนิรันดร์    คำยอง
หัวหน้าแนะแนว

นายสุเมธี    พันชนะ
หัวหน้านักศึกษาวิชาหทารและเยาวชนทหาร

นางอำพร    ปัญญา
หัวหน้าแม่ครัว