ห้องเรียน IECP

โครงการห้องเรียน IECP

INTENSIVE  ENGLISH CHINESE  PROGRAM

 

จัดการเรียนการสอนแบบภาษาอังกฤษ- ภาษาจีน

แบบเข้มข้น เพื่อมุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากล และส่งเสริมให้มีความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ตามสถาบันนานาชาติของรัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการ ศึกษา ในต่างประเทศหรือการประกอบอาชีพในอนาคต

การจัดการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนแบบเข้มข้น  ( เรียนในห้องเรียนปรับอากาศ )

 –  วิชาภาษาอังกฤษ                   เรียนกับครูต่างชาติ

–  วิชาคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)    เรียนกับครูต่างชาติ

– วิชาภาษาจีน                           เรียนกับครูต่างชาติ(ครูจีน)

– กิจกรรมชุมนุม                       เรียนกับครูต่างชาติ

 

 กิจกรรมเสริมหลักสูตร

  • IECP English Camp – Multimedia Center Room

  • IECP Open House – English/ Chinese For Kids

       จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ( Mathcmaties ) สอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักสูตรของORIGO Education จากประเทศ Australia ที่ได้รับการยอมรับ   นำหลักสูตร True Click Life ซึ่งเป็นหลักสูตร English Genius มาจัดการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียนฝึกใช้ภาษา  ฟัง  พูด อ่าน   เขียน  ฝึกฝนจากสื่อ Multimedia  ที่ทันสมัย  อาทิ เพลง  เกม และกิจกรรมใน  ห้องเรียน