ห้องเรียน IEP

โครงการห้องเรียน IEP   INTENSIVE  ENGLISH  PROGRAM

             จัดการเรียนการสอนแบบภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เพื่อมุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากล และส่งเสริมให้มีความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ตามสถาบันนานาชาติของรัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาในต่างประเทศหรือการประกอบอาชีพในอนาคต

 

การจัดการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นห้องเรียน IEP  (เรียนในห้องเรียนปรับอากาศ)

  • วิชาภาษาอังกฤษ            เรียนกับครูต่างชาติ

  • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม   เรียนกับครูต่างชาติ

  • กิจกรรมชุมนุม                เรียนกับครูต่างชาติ

 

 กิจกรรมเสริมหลักสูตร

  • IEP English Camp   – Multimedia Center Room

  • IEP Open House   –  English For Kids

  • Outdoor Activities

       จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ( Mathcmaties ) สอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักสูตรของORIGO Education จากประเทศ Australia ที่ได้รับการยอมรับ   นำหลักสูตร True Click Life ซึ่งเป็นหลักสูตร English Genius มาจัดการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียนฝึกใช้ภาษา  ฟัง  พูด อ่าน   เขียน  ฝึกฝนจากสื่อ Multimedia  ที่ทันสมัย  อาทิ เพลง  เกม และกิจกรรมใน  ห้องเรียน