ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนรังษีวิทยา ครั้งที่ 5

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนรังษีวิทยา ครั้งที่ 5 ณ ห้องสดุดี หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังสีวิทยา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561