ดูแลรักษาแปลงนา เกษตรอินทรีย์ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”

ตัวแทนนักเรียนร่วมกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ย เพื่อเป็นการดูแลรักษา แปลงนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์  ตามแนวพระบรมราโชวาท ซึ่งได้ทำการปลูกไว้ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวต่อไป