ตรวจดูแลสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2561

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริการสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลฝาง มาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา ประจำปี 2561 โดย ระดับชั้น ป.1 ฉีดวัคซีนป้องกัน MMR, หัด, คางทูม, หัดเยอรมัน ระดับชั้น ป.5 ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) และระดับชั้น ป.6 ฉัดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก, คอตีบ , DT ณ ลานเอนกประสงค์อาคารสิริวัฒนา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561