บสานประเพณีวัฒนธรรมไทย งานลอยกระทง (ยี่เป็ง)

อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย แผนกปฐมวัย โรงเรียนรังษีวิทยา งานลอยกระทง (ยี่เป็ง) กาดหมั่วครัวละอ่อน กิจกรรมนักธุรกิจน้อย เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กได้สืบทอดวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีไทย รวมทั้งรู้จักค่าของเงินในการใช้จ่ายและการลงทุน พร้อมทั้งส่งเสริมประสบการณ์ที่ดีงามแก่เด็กๆ