ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

อ.สมาน   ไชยสถาน ผู้จัดการ –  ผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ( อำเภอฝาง )  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุมอำเภอฝาง