ประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย

นายสมาน   ไชยสถาน ผู้จัดการ –  ผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา เข้าร่วมประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 35  หัวข้อ “ ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก…” มัทธิว 5 : 14 ระหว่างวันที่ 22 – 26 ตุลาคม ค.ศ. 2018 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่