รีทรีตบุคลากรคริสเตียน และผู้สนใจ หัวข้อ “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก”

ฝายศาสนกิจ จัดกิจกรรมรีทรีตบุคลากรคริสเตียน และผู้สนใจ หัวข้อ “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก” (มัธทิว 5:14) โดยมี ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561