ร่วมแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สาระวิทยาศาสตร์ โดย ครูจิรปรียา อักษรมณีย์ นำนักเรียนในระดับ มัธยม จำนวน 4 คน ได้แก่
1. เด็กหญิงอารียา มูลสม
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ณ ลำพูน
3. นางสาวฐิตาภา ยศวงศ์รัศมี
4. นางสาวสโรชา ทรายทอง
เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ทุกคนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน