อบรมสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนและเจ้าหน้าที่โภชนาการ

อ.สมาน ไชยสถาน ผู้จัดการและผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในโครงการการอบรมสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนและเจ้าหน้าที่โภชนาการ โรงเรียนรังษีวิทยา กล่าวรายงานโดย อ.กัลยาณี ไชยสถาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีนักวิชาการโภชนาการ ที่มีความรู้ความสามารถจากโรงพยาบาลฝาง มาเป็นวิทยากร ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561