กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีให้ความรู้การแปรงฟันที่ถูกวิธี การดูแลรักษาฟัน  ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วม  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลฝางได้จัดสรรสิ่งสนับสนุน มาใช้ในกิจกรรมนี้  เมื่อวันที่  7 สิงหาคม 2562