คณะครูและบุคลากร ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน

คณะครูและบุคลากร ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน เนื่องจากประสบภัยน้ำท่วนฉับพลัน  ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  โดย ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ บรรทุกน้ำมาชำระล้างตามบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้การเปิดทำการเรียนการสอนต่อไป