นมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีมุทิตาจิตบุคลากรเกษียรณอายุงาน

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีมุทิตาจิตบุคลากรเกษียรณอายุงาน ปีการศึกษา 2561  โดยมี ศาสนาจารย์ ดร. ชุลีพรรณ  ศรีสุนทร  ศิษยาภิบาลคริสตจักรสันต้นปิน เป็นผู้เทศนา ซึ่งในปีนี้ บุคลากรเษียรณอายุงาน 4 ท่าน ประกอบไปด้วย  อ.มนตรี  รัญญะแก้ว     อ.อำไพ  ศิริวรรณ์     อ.อัมพร   ทิพย์แดง   และ อ.ประณอม  ดาวเรือง   ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์  โรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562