ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อและชิงทุนฯ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ภายนอก)

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนรังษีวิทยา ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อและทุนโครงการเรียนดีรังษีสู่ชุมชน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (ภายนอก)

ผลการสอบชิงทุนโครงการเรียนดีรับษีสู่ชุมชน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

ผลการสอบชิงทุนโครงการเรียนดีรับษีสู่ชุมชน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563