ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปลูกป่า สร้างฝาย เทิดพระเกียรติฯ

อ.สนิท  สายรอคำ  ผุ้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและสัมพันธ์ชุมชน  เป็นตัวแทนโรงเรียนรังษีวิทยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปลูกป่า สร้างฝาย เทิดพระเกียรติฯ  รักษ์ป่า  รักษ์น้ำ  รักษ์แผ่นดิน  เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนงานในการปลุกป่าประจำปีนี้  ณ อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562