พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร “สืบฮีต สานฮอย ก๋ำสลุงน้ำส้มป่อยมาดำหัว” ปี 2562

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ   “สืบฮีต สานฮอย ก๋ำสลุงน้ำส้มป่อยมาดำหัว” เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562