รางวัลชมเชย โครงการกบจูเนียร์ The Green Zero Waste

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา  ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกาศรางวัล  โครงการกบจูเนียร์ The Green Zero Waste เด็กยุคใหม่ สร้างสังคมไทยไร้ขยะ  ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ผลการประกาศรางวัลโรงเรียนรังษีวิทยาได้รับรางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

ทีมนักเรียนโรงเรียนรังวิทยา ส่งประกวดในหัวข้อ “แม่สูนน้อยกับขยะที่หายไป”  ประกอบไปด้วย

  1. นายวิทวัส ปัญญาอาจหาญสกุล ม.5/1
  2. นางสาวพรวนัช น้อยสปุ๋ง ม.5/1
  3. นางสาวชุณห์พิมาณ อินต๊ะมูล ม.5/1
  4. นายฐิติพันธ์ นวลดี ม.5/3
  5. นายศุภวิชญ์ ไทยสมัคร ม.5/3
  6. นายนุติพงศ์ ปิ่นใหญ่ ม.5/3
  7. นายพิชนันท์ ศรีเมือง ม.6/2
  8. นางสาวกัญญาลักษณ์ หลวงนวล ม.6/2

ครูที่ปรึกษา ครูสายฝน ถนอมวงษ์และครูณัฐกิจ ลาวนันท์